ردیف کدمحصول مشخصات واحد قیمت «تومان»
1 1100 سرامو زاک - پودر پخش کننده آنیونها ومنتشر کننده اشعه مادون قرمز ZUKGREEN 5 کیلو گرم 170000
2 1200 پودر پرکننده برای تولید پلاستیک های زیست تخریب پذیر  ZUKGREEN 7  کیلو گرم 170000
3 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 220000
4 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر کیلو گرم 220000
5 1411 پودر هیدرو تالسیت  سنتزی و خالص - استابلایزر PVC و جاذب .... (LDH ) کیلو گرم  
6 1444 پودر نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت  99%  ( در سه گرید مختلف ) کیلو گرم  
7 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک کیلو گرم 170000
8 1801 پودر- جاذب بو -جاذب دود - روانساز کمکی ( مخصوص پلاستیکهای آسیابی ) کیلو گرم 170000
9 2001  مکمل ( افزودنی ) روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 300000
10 2003 مکمل ( افزودنی ) احیاگر موتور بر پایه نانو ذرات سرمت 250cc 400000
11 2008 مکمل ( افزودنی ) روغن موتور برپایه نانو ذرات الماس 250cc 400000
12 2010 مکمل ( افزودنی ) روغن موتور ساخته شده از نقاط کوانتومی  گرافن 250cc 400000
13 2020  مکمل ( افزودنی )برای انواع روغن ها ( موتور و صنعتی)    ZUK Graphene - oil      250cc 400000
14 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 240000
15 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر لیتر 250000
16 2755 محلول نانو ذرات کیتوسان لیتر 220000
17 2812 پوشش محافظتی ( رزین های سیلیکونی)                  SMART COVER 2 لیتر 180000
18 2814 پوشش محافظتی ( رزین های گیاهی )                  SMART COVER 2 لیتر 180000
19 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS کیلو گرم 120000
20 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره  1000 لیتر 150000
21 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 لیتر 250000
22 2971  محلول کلوئید الکلی  نانو ذرات نقره 1000 لیتر 200000
23 2972 محلول کلوئیدی الکلی نانو ذرات نقره 2000 لیتر 300000
24 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان کیلوگرم 1000000
25 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی کیلوگرم 300000
26 3015 ژل غلیظ نانو کلی (جاذب رطوبت ، اصلاح کننده خاک و تثبیت کننده شن های روان ) لیتر 200000
27 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی لیتر 200000
28 3025 پودر نانو سیلیکا خالص  100 گرم  150000
29 3046 پودر نانو ذرات الماس بور  پوشش داده شده  با .... کیلو گرم 700000
30 3051 پودر نانو ساختار اکسید روی    ( گرید   Z 3051-9 ) کیلو گرم 330000
31 3052 محلول سوسپانسیون نانو ذرات اکسید روی لیتر 250000
32 3322 محلول سوسپانسیون نانو ذرات دی اکسید تیتانیم ( 100 گرم ماده خشک ) لیتر 500000
33 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان  لیتر 700000
34 3406 محلول نانو پوشش عایق سرما و گرما لیتر  250000
35 3601 محلول آبی نقاط کوانتومی گرافنی لیتر 500000
36 3606 پودر نقاط کوانتومی گرافنی 100grm  
37 3611       ZUK Graphene - o                            پودر نانو اکسید گرافن 100grm  
38 3621         ZUK Graphene - p                           پودر نانو ذرات گرافن 100grm  
39 3626      ZUK Graphene - s                              محلول نانو ذرات گرافن 1000cc  
40 3731 محلول نانو ذرات الماس  5% 100cc  
41 3741 پودر خالص نانو ذرات الماس  100گرم  

**: پذیرش سفارشات برای تولید محصولات خاص و های‌تک و ....