ردیف کد کالا مشخصات محتوی قیمت «تومان»
1 1100 پودر پخش کننده آنیون ها و منتشر کننده های IR یک کیلوگرم 10000
2 1313 پودر - افزودنی بیو - برای تولید پلاستیک های بیو زیست تخریب پذیر یک کیلوگرم 30000
3 1321 پودر - افزودنی اکسو - برای تولید پلاستیک های اکسو زیست تخریب پذیر یک کیلوگرم 30000
4 1331 پودر - افزودنی نوری - برای تولید پلاستیک های نور تخریب پذیر یک کیلوگرم 30000
5 1341 پودر - افزودنی هیدرو - برای تولید پلاستیک های هیدرو زیست تخریب پذیر یک کیلوگرم 30000
6 1411 پودر هیدرو تالسیت سنتزی و خالص - استابلایزر PVC  و جاذب . . . یک کیلوگرم 12000
7 1525 پودر - استابلایزر و روانساز کمکی  بر پایه کلسیم + زینک یک کیلوگرم 8000
8 1770 پودر - فیلتر های جاذب  IR اصلاح شده  مخصوص پلیمرها یک کیلوگرم 20000
9 1801 پودر - نانو جاذب های دود و بو - روان ساز کمکی - مخصوص پلیمرها یک کیلوگرم 10000
10 2001 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه نانو کریستالهای الماس بور 250cc 30000
11 2007 مایع - افزودنی روغن موتور بر پایه دی سولفید تنگستن 250cc 50000
12 2301 خمیر - گریس نسوز سیلیکون کارباید  - روغن سمباده (تولید انگلستان )  یک پوند 20000
13 2770 محلول  ژله ای نانو ذرات آهن با ظرفیت صفر یک لیتر 30000
14 2941 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS یک کیلوگرم 30000
15 2944 کمپاند ترکیبات آمونیومی نوع چهارم  QACS + ترکیبات سیلیکونی یک لیتر 35000
16 2961 محلول کلوئیدی نانو نقره -1000 یک لیتر 25000
17 2962 محلول کلوئیدی نانو نقره 2000 یک لیتر 30000
18 2971 کلوئید الکلی نانو نقره 1000 یک لیتر 30000
19 2972 کلوئید الکلی نانو نقره - 2000 یک لیتر 35000
20 3001 پودر نانو نقره کوت شده بر روی دی اکسید تیتان یک کیلوگرم 75000
21 3011 پودر نانو کلی اصلاح شده مخصوص پلیمرها و رنگهای روغنی یک کیلوگرم 33000
22 3015 محلول نانو رس ( تثبیت کننده شن های روان  و . . . ) یک لیتر 25000
23 3021 محلول نانو سیلیس کلوئیدی یک لیتر 25000
24 3025 پودر نانو سیلیس خالص یک لیتر  30000
25 3031 پودر نانو زئولیت خالص - کاتالیست و جاذب  یک کیلوگرم  20000
26 3051 پودر نانو اکسید روی یک کیلوگرم 38000
27 3091 پودر نانو سلولز ( شیمیائی ) یک لیتر 20000
28 3333 محلول نانو پوشش کاتالیستی و خود پاک شونده بر پایه نانو تیتان و نانوروی یک لیتر 50000
29 3401 پودر نانو پوشش عایق سرما و گرما یک لیتر 30000
30 3501 کاتریج نانو زاک: افزایش دهنده شتاب خودرو -کاهش دهنده گاز های مضر و  یک عدد 25000